Huisregels

 • Alleen op vertoon van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs heeft de bezoeker recht tot toegang tot het evenement. Organisator garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs uitsluitend indien het toegangsbewijs is aangeschaft bij een door de organisator erkende partij. Het toegangsbewijs verliest automatisch zijn geldigheid, indien de bezoeker na binnenkomst het evenement verlaat.
 • Het is de bezoeker niet toegestaan om het toegangsbewijs door te verkopen en/of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden.
 • Het toegangsbewijs verstrekt toegang tot het evenement aan bezoekers ouder dan 18 jaar. Organisator zal de toegang tot het evenement ontzeggen aan personen jonger dan 18 jaar, zonder dat organisator verplicht is tot restitutie van het toegangsgeld.
 • Organisator is exclusief gerechtigd om een platform aan te wijzen voor de doorverkoop van toegangsbewijzen voor het evenement. Doorverkoop van toegangsbewijzen via elk verkoopkanaal behalve de kanalen benoemd door de organisator is niet toegestaan. Bezoekers met een toegangsbewijs verkregen via een niet geautoriseerde bron kan toegang tot het evenement ontzegd worden. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit de koop of verkoop van een toegangsbewijs (inclusief de geldigheid van een toegangsbewijs) voor het evenement via een ander verkoopkanaal dan door de organisator is aangewezen.
 • Organisator heeft het recht om de bezoeker voorafgaand aan het betreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren en de bezoeker heeft de plicht dit toe te staan.
 • Het is verboden camera’s, drones, selfie sticks, spuitbussen, sprays, glaswerk, plastic flessen, blik, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, brandgevaarlijke stoffen, vuurwerk, (vuur)- wapens, stroomstootwapens zoals tasers, en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben of mee te brengen naar het evenement. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te nemen. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd, maar vernietigd door organisator en/of een door organisator aangewezen derde.
 • De bezoeker is verplicht om zich te houden aan de (veiligheids-)voorschriften (waaronder de huisregels) en aanwijzingen van organisator en andere bevoegden. Het is de bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is de bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het evenement en/of op de locatie van het evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Het is verboden te klimmen in/op objecten. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren.
 • Organisator heeft het recht om het evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het evenement, en de bezoekers van het evenement.
 • Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator in welke vorm dan ook, waaronder fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is niet toegestaan.
 • Organisator zal ernaar streven dat het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema en de aangekondigde line-up zal worden uitgevoerd. Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin. De op het toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten.
 • Consumptiemunten die tijdens het evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het evenement. Gekochte consumptiemunten kunnen niet meer worden ingeruild.
 • Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel en schade aan goederen, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het evenement. Organisator adviseert de bezoeker uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens het evenement.
 • Indien sprake is van overmacht, zal organisator het recht hebben om het evenement te verplaatsen naar een andere datum of om het evenement te annuleren.
 • De bezoeker is verplicht om schade opgelopen tijdens evenement binnen 48 uur na afloop van het evenement te melden aan organisator via info@theflyingdutch.com.
 • Het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker.
 • Indien de bezoeker één of meer van de bepalingen zoals genoemd in deze huisregels overtreedt en/of indien organisator dit naar eigen oordeel of discretie nodig acht ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement, dan is organisator gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te verklaren, de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen, de bezoeker te verwijderen van de plaats waar het evenement plaatsvindt, de bezoeker over te dragen aan de politie en/of vergoeding van eventuele geleden of nog te lijden schade te vorderen. Dit geldt ook voor een bezoeker die kleding, teksten of andere uitingen draagt welke volgens organisator aanstootgevend, discriminerend of beledigend zijn of anderszins tot onrust of agressie kunnen leiden.

BECOME PART OF THE FAMILY

[qikker_social_login_button]